Početkom primene Pravilnika o evidenciji PDV stavljaju se van snage stari pravilnici o evidenciji (stari pravilnik iz 2012. godine koji je u primeni do 31.12.2017. godine i pravilnik iz 2016. godine čija primena nikada nije ni započela)

 

Узимајући у обзир иницијативе да се почетак примене Новог правилника о ПДВ евиденцији одложи за 1. јул 2018. године, Министарство финансија предузело је све потребне активности како би се исте уважиле а предметна измена биће саставни део измена Закона о ПДВ чије се усвајање планира до краја текуће године.

 


На основу члана 46. став 2. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
„Службени гласник РС“, број 90 од 6. октобра 2017.

 

                                                                                                                                                                               Образац ПОПДВ

 

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ

ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД _________ ДО ________20__. ГОДИНЕ

 

 

 ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ  
Назив, односно име и презиме

и адреса

 
ПИБ  

 

У Обрасцу ПОПДВ износи се уписују у динарима, без децимала

 

1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ

СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

 

Накнада/вредност

 

1.1 Промет добара која се отпремају у иностранство, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1.2 Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1.3 Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1.4 Промет добара и услуга, осим из тач. 1.1 до 1.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1.5 Укупан промет (1.1+1.2+1.3+1.4)
1.6 Промет добара и услуга без накнаде
1.7 Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)
 

2. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ  

БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

Накнада/вредност
2.1 Промет новца и капитала, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
2.2 Промет земљишта и давање у закуп земљишта, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
2.3 Промет објеката, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
2.4 Промет добара и услуга, осим из тач. 2.1 до 2.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
2.5 Укупан промет (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.6 Промет добара и услуга без накнаде
2.7 Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)
3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ

Oпшта стопа Посебна стопа
Основица ПДВ Основица ПДВ
3.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет
3.2 Промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 3.1
3.3 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник
  3.4 Промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3.3
3.5 Повећање основице, односно ПДВ
3.6 Смањење основице, односно  ПДВ
3.7 Промет добара и услуга без накнаде
3.8 Укупна основица и обрачунати ПДВ за промет добара и услуга (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
3.9 Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс)
3.10 Укупно обрачунати ПДВ (3.8+3.9)

 

 

3a ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА

 

3а.1 ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара
3а.2 ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга
3а.3 ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из тач. 3а.1 и 3а.2, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 3. Закона
3а.4 Повећање обрачунатог ПДВ
3а.5 Смањење обрачунатог ПДВ
3а.6 ПДВ за промет добара и услуга без накнаде
.7 Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга (.1+.2+.3+.4+.5+.6)
3а.8 ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)
.9 Укупно обрачунати ПДВ (.7+.8)
4. ПОСЕБНИ ПОСТУПЦИ ОПОРЕЗИВАЊА
4.1 Туристичке агенције Утврђивање основице ПДВ
4.1.1 Накнада коју плаћају путници, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде
4.1.2 Стварни трошкови за претходне туристичке услуге, укључујући и повећање, односно смањење тих трошкова
4.1.3 Разлика (4.1.1–4.1.2)
4.1.4 Обрачунати ПДВ
4.2 Половна добра, уметничка дела,

колекционарска добра и антиквитети

Утврђивање основице ПДВ
Општа

стопа

Посебна стопа Општа

стопа

Посебна стопа
4.2.1 Продајна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене
4.2.2 Набавна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене
4.2.3 Разлика (4.2.1–4.2.2)
4.2.4 Обрачунати  ПДВ
5. УКУПАН ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

И УКУПНО ОБРАЧУНАТИ ПДВ

Износ
5.1 Укупан опорезиви промет добара и услуга по општој стопи ПДВ (3.8+4.1.1+4.2.1)
5.2 Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ (3.10+.9+4.1.4+4.2.4)
5.3 Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ увећан за износ за који се не може умањити претходни порез из тачке .6 (5.2+(.6 у апсолутном износу))
5.4 Укупан опорезиви промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ (3.8+4.2.1)
5.5 Укупно обрачунати ПДВ по посебној стопи ПДВ (3.10+.9+4.2.4)
5.6 Укупан промет добара и услуга (1.5+2.5+5.1+5.4)
5.7 Укупно обрачунати ПДВ (5.3+5.5)

 

 

6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА

 

6.1 Вредност добара за чији је увоз

прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара

 
6.2 Увоз добара на који се плаћа ПДВ Општа стопа Посебна стопа
6.2.1 Основица за увоз добара      
6.2.2 Повећање основице за увоз добара      
6.2.3 Смањење основице за увоз добара      
6.3 Укупна вредност, односно основица за увоз добара (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)  
6.4 Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез  
 

7. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА

 

Вредност добара и услуга ПДВ

 надокнада

7.1 Вредност примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно смањење те вредности
7.2 Вредност плаћених добара и услуга
7.3 Плаћена ПДВ надокнада
7.4 Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез  
 

8. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА, ОСИМ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА

   

 

Набавка добара и услуга у Републици

од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга

 

Општа стопа Посебна стопа
Основица ПДВ Основица ПДВ
8а.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима
8а.2 Добра и услуге, осим добара из тачке 8а.1
8а.3 Добра и услуге без накнаде
8а.4 Измена основице за набављена добра и услуге и исправка одбитка претходног пореза по основу измене основице – повећање
8а.5 Измена основице за набављена добра и услуге и исправка одбитка претходног пореза по основу измене основице – смањење
.6 Укупна основица за набављена добра и услуге (.1+.2+.3+.4+.5)

8а.7

Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ по том основу (аванс)
.8 Укупно обрачунати ПДВ од стране обвезника ПДВ – претходног учесника у промету (.1+.2+.3+.4+.5+.7)    
Набавка добара и услуга у Републици

од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник

прималац добара, односно услуга

Основица
 

Општа стопа

 

Посебна стопа

8б.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима
8б.2 Добра и услуге, осим добара из тачке 8б.1
8б.3 Добра и услуге без накнаде
8б.4 Измена основице за набављена добра и услуге – повећање
8б.5 Измена основице за набављена добра и услуге – смањење
.6 Укупна основица за набављена добра и услуге (.1+.2+.3+.4+.5)
8б.7 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)
 

Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из тач. и

 

Накнада/вредност
8в.1 Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај пренос
8в.2 Добра и услуге уз накнаду, осим из тачке 8в.1, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде
8в.3 Добра и услуге без накнаде, осим из тачке 8в.1
.4 Укупна накнада, односно вредност набављених добара и услуга  (.1+.2+.3)
Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ  

Основица

 

Општа стопа Посебна стопа
8г.1 Добра и услуге
8г.2 Добра и услуге без накнаде
8г.3 Измена основице – повећање
8г.4 Измена основице – смањење
.5 Укупна основица за набављена добра и услуге (.1+.2+.3+.4)
8г.6 Накнада или део накнаде плаћен пре извршеног промета (аванс)

 

Набавка добара и услуга, осим из тач. до

 

 

Накнада/вредност

8д.1 Добра и услуге набављени у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде
8д.2 Добра и услуге набављени у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде
8д.3 Добра и услуге набављени ван Републике, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде
Укупна основица, накнада, односно вредност набављених добара и услуга (.6+.6+.4+.5+.1+.2+.3)
ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ МОЖЕ ОДБИТИ КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ И ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Износ
8е.1 Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни порез (8а.8 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни порез)
8е.2 Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни порез (3а.9 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни порез)
8е.3 Исправка одбитка – повећање претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга и по основу увоза добара
8е.4 Исправка одбитка – смањење претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга
.5 Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез  (.1+.2+.3+.4)
.6 Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез увећан за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ (.5+(5.2+5.5 у апсолутном износу))
9. УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВЉЕНИХ ДОБАРА И УСЛУГА, УКЉУЧУЈУЋИ И УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ (6.3+7.1+)  

 

ПДВ КОЈИ СЕ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ИСКАЗУЈЕ

КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

Износ
.1 ПДВ плаћен при увозу добара  
.2 ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику  
.3 ПДВ по основу набавки добара и услуга, осим из тач. .1 и .2  
.4 Укупан ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез (.1+.2+.3)  
10. ПОРЕСКА ОБАВЕЗА (5.7-.4)  

 

11. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗВРШЕН ВАН РЕПУБЛИКЕ

И ДРУГИ ПРОМЕТ КОЈИ НЕ ПОДЛЕЖЕ ПДВ

Износ
11.1 Промет добара и услуга извршен ван Републике                
11.2 Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона  
11.3 Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим из тачке 11.2  

Напомена: У поља 11.1 до 11.3 уносе се и износи по основу наплаћене накнаде, односно дела накнаде пре извршеног промета, односно преноса (аванс).