Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2017. godine vrši se usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2016. godini (1,6%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 1.02.2017. godine do 31.01.2018. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 7/2017, iznosi:

11.604 din. x 1,016 = 11.790 dinara.